Den 16. november samlet RI- Norge omkring 40 deltakere fra 14 ulike organisasjoner til høstkonferanse på Sunnaas sykehus. Et bredt sammensatt program bidro til viktig kunnskapsdeling og gode diskusjoner.  

 

Åpning  

Klinikksjef og styreleder RI- Norge Kathi Sørvig åpnet konferansen. Konferansens tema var; «Unge med funksjonsnedsettelse – deltakelse i arbeidslivet; alle vil, men får vi det til…».

Kathi håpet at konferansedagen ville kunne gi bedre svar på hvorfor unge med funksjonsnedsettelse ikke finner sin naturlige plass i arbeidslivet og hvilke tiltak som må til, for at dette skal endre seg. 

Kathi Sørvig presenterte også arbeidsutvalget og styret, som har stått for programmet. 

Fra venstre: Berit Støylen, Paal Haavorsen, Kathi Sørvig, Siri Mørch og Torbjørn Furulund

 

Viktige samfunnsutfordringer ved Ulf Andersen, leder for statistikkavdelingen, NAV 

I sitt innlegg presenterte Ulf Andersen tall fra NAV som viser at nesten all befolkningsvekst fremover kommer i de eldste aldersgruppene. Frem mot 2050 vil vi for hver ekstra person vi får i yrkesaktiv alder (20 – 66 år), få 24 nye seniorer (67 år og eldre).  

Flere faktorer peker i samme retning; det er stor etterspørsel etter arbeidskraft og vi har lav arbeidsledighet. Det betyr at vi trenger flere unge ut i arbeid, og at vi må ha økt fokus på inkludering.  

Mange unge voksne på utsiden av arbeidslivet vårt opplever stor avstand til de kravene arbeidsgiverne setter. Det betyr at arbeidsgivere i større grad må på banen slik at vi får et bedre samspill mellom arbeidsliv, helse og NAV. 

 

Deltagelse og likeverd – en brukerstemme – Sandra Kronberg, erfaringskonsulent Sunnaas sykehus i samtale med Allan Jørgensen, leder for kompetanseenheten.

Sandra Kronberg fortalte sin historie om hvordan hun etter en ryggmargskade i slalåmbakken har måttet endre sitt liv og sine planer for fremtiden.  Tidligere drev hun aktivt med idrett og så for seg en jobb i forsvaret. Hun fortalte hvordan hun ved hjelp av andre, særlig folk i samme situasjon, har vært igjennom en lang endringsprosess.  

Denne erfaringen kommer nå andre til nytte, hun er i dag erfaringskonsulent ved Sunnaas sykehus og har planer om å studere psykologi. Hennes råd til hvordan vi bør møte personer med funksjonsnedsettelse var tydelige:  

 • Mange kan og vil inn i arbeid, men trenger litt tilrettelegging. 
 • “Se forbi skaden og rullestolen” 
 • Det bor mye ressurser i folk, som kan utnyttes. 
 • “Vi klarer oss selv, det er ikke alltid behov for hjelp” 

Sandras positivitet og livsglede smittet over på deltakerne. Takk til Sandra for en åpenhjertig og inspirerende samtale.

 

Arbeidsrehabilitering – noen tanker og eksempler fra et forskningsprosjekt ved professor og fagsjef i psykologi Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus 

Marianne Løvstad presenterte resultater fra et forskningsprosjekt gjennomført i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, NAV, Arbeidsforskningsinstituttet og Personskadeforbundet LTN.  Hovedmålsettingen var å undersøke effekten av en kombinert kognitiv og arbeidsrettet rehabiliteringsintervensjon for pasienter som ikke var tilbake i arbeid 8-12 uker etter mild-til-moderat TBI. 

 

Pasientgruppen som ble undersøkt fikk i tillegg til ordinær oppfølging også:   

 • Individuelt tilpasset jobbstøtte ved jobbspesialister fra NAV 
 • Individuelle møter og oppfølging på arbeidsplassen 
 • Involvering av leder og NAV-veileder. 

Resultatene var tydelige: 

 • Tidlig kombinert kognitiv og arbeidsrettet rehabilitering kan fremskynde tilbakeføring til arbeid hos personer med vedvarende plager etter mild og moderat TBI. 
 • Dette er kostnadseffektivt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
 • Arbeidsrettet rehabilitering etter TBI burde i større grad fokusere på arbeidsplassfaktorer.
 • Tett samarbeid mellom helsesektoren og arbeids- og velferdsetaten burde vektlegges i større grad i klinisk praksis.

 

Innovasjon – digitalisering – mulighetsrom for deltagelse ved konstituert direktør teknologi og tjenesteinnovasjon Geir Ove Karlsson 

I sitt innlegg ga Geir Ove oss innblikk i hvilke muligheter vi har når vi tar i bruk teknologi og digitale tjenester i oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering av pasienter.  

Pandemien vi hadde i perioden 2020 – 2022 viser med all tydelighet at vi raskt kan få på plass og ta i bruk digitale hjelpemidler, når det gjelder.

I løpet av få uker var nye løsninger på plass og mange ble vant til å jobbe fra hjemmekontor og ta i bruk digitale kanaler i sitt daglige arbeid.  

Dette viser at vi med enkelte tilpasninger kan få på plass digitale arbeidsplasser som gjøre det lettere for personer med funksjonsnedsettelse å komme inn i arbeidslivet.  

Også i behandling og rehabilitering kan teknologi og digitale tjenester benyttes. Et eksempel er digital hjemmeoppfølging.  Et annet eksempel er bruk av VR teknologi i opptrening og rehabilitering, noe Sunnaas sykehus har tatt i bruk blant annet i Studio 99. 

 

UngRehab – arbeidsretta rehabilitering mot ungt utanforskap
ved Lill-Katrin Nyhus, Seniorrådgiver ved Rehabiliteringssenteret AiR 

Lill-Katrin Nyhus presenterte i sitt innlegg tilbudet UngRehab, et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer i alderen 18- 30 år. Det som kjennetegner deltakerne, er at de har helsemessige utfordringer som gjør det vanskelig å stå i arbeid eller utdanning. Utfordringene er at de ofte står langt unna og har få referanser til arbeidslivet, er i en brytingsfase og ofte har andre livsutfordringer.  

Mulighetsrommet ligger i at: 

 • De har tiden på sin side 
 • De er i en formende fase 
 • Det er et godt tidspunkt identifisere utfordringer og muligheter 

Tilbudet er et 4 ukers langt opphold på Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland, hvor man daglig har fysisk aktivitet og kurs innen arbeid og utdanning, samt samtaler med rådgiver. 

Resultatene av et slikt opphold er svært positive, etter seks måneder er 56% av deltakerne i fullt arbeid og 34% arbeider delvis.  

Vil du vite mer følg denne lenken: UngRehab 

 

Erfaringer fra pasientforløp og hva er erfaringsmessige utfordringer i overgang til skole/arbeid? ved Marianne Larsen Lund, spesialergoterapeut og Gabriele Friis, sosionom-klinisk spesialist, Sunnaas sykehus.  

Teamet presenterte sine erfaringer fra et pasientforløp og hvordan helsepersonell  kan støtte og ikke minst anerkjenne pasientens muligheter til å komme ut i arbeid/utdanning. Det ble poengtert at det er mye helse i det å være i arbeid, men også forståelse for at det er et komplekst samspill mellom ulike etater og pasienten ønske /helsesituasjon.

Selv om pasienten selv er motivert er det fortsatt mange utfordringer som løses og mange ressurser som må involveres for å få pasientens hverdag til å fungere. Med dette som bakgrunn, fikk vi en god dialog med salen om hvordan man i klinikk og poliklinikk kan jobbe videre i å støtte pasientene tilbake til skole og arbeid.

 3 på gangen – en prat med deltakerne 

Per Inge Engstad, Hernes Institutt, Elverum.

– Er denne konferansen relevant for din organisasjon eller ditt arbeid? 

 • Absolutt – hittil har alle temaer truffet meg veldig bra, særlig den som fokuserte direkte på arbeidsrettet rehabilitering i og med at det er det som er vårt tilbud på Hernes Institutt. 

–  Er det enkelte temaer på konferansen som du fant spesielt interessant? 

 • Jeg likte godt, da jeg så i programmet at Ulf Andresen med sine statistikker skulle være her, for det har jeg hørt før og det var en veldig fin repetisjon. for jeg synes at han fokuserer på et veldig viktig tema. 

–  Hva synes du om å starte konferansen med omvisning? 

 • Veldig fint, jeg har vært her for mange år siden på besøk, men husket ikke mye av det. Samtidig fikk vi snakket litt med andre deltakere, så vi rakk å bli litt kjent før vi startet konferansen. 

Åste Lunder Norem, Norges Blindeforbund

– Er denne konferansen relevant for din organisasjon eller ditt arbeid? 

 •  Den er veldig relevant for vi har jo kontakt med mange unge med funksjonsnedsettelse, selvfølgelig. Funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet og gjerne vil inn. Veldig relevant. 

– Er det enkelte temaer på konferansen som du fant spesielt interessant? 

 • Først og fremst helheten, men foredraget til Marianne var utrolig spennende, særlig fordi dette er en pasientgruppe som vi er en del i kontakt med, – så var det fint å høre om hennes erfaringer med denne pasientgruppen.  

– Hva synes du om å starte konferansen med omvisning? 

 • Det synes jeg var kjempefint, det var kjekt å få se litt av Sunnaas, for vi har kontakt med mange pasienter som har vært på Sunnaas, så det var fint å se hvor de har vært og hvilke tilbud som er her. 

Erfan Tarin, Norasondegruppen 

– Er denne konferansen relevant for din organisasjon eller ditt arbeid? 

 • Ja, vi er en arbeidsinkluderende bedrift og jobber med å folk ut i jobb, – i kampen mot utenforskap, både blant unge og voksne. Som anbudsleder jobber jeg med å få oversikt over hva er det vi skal ta hensyn til ved utformingen av et arbeids- og rehabiliteringstiltak.  

– Er det enkelte temaer på konferansen som du fant spesielt interessant? 

 • Jeg ser de problemene som representanten for NAV viser, men vi finner ingen treffsikker løsning. Det kan se ut som arbeidsgiverne blir glemt. Flere arbeidsgivere burde blitt invitert inn i diskusjonen. 

– Hva synes du om å starte konferansen med omvisning? 

 • Kjempebra – det gir en forståelse av hva som skjer og hvor. 

 

RI Norge arrangerer 7. april 2016 i AUs lokaler i Sannergata. 2 i Oslo konferansen

REHABILITERING I KOMMUNENE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Programmet er på det nærmeste klart og vil inneholde innledere både fra regjeringen, samfunnsforskning, funksjonshemmedes organisasjoner og kommunene.

Hold av datoen 7. april 2016!