RI-Norges arrangementer

RI arrangementer i Hamburg

RI kommisjon for idrett og fritid arrangerte en konferanse om idrett og dens betydning for helse og deltakelse i samfunnet. Mads Andeassen var en av innlederne. Han snakket om den norske modellen hvor all idrett er organisert i Idrettsforbundet. Dette er enestående i verden.

RI Europa arrangerte styremøte i Hamburg i tilknytning til konferansen. Den viktigste saken på møtet var planlegging av generalforsamlingen for RI Global i Berlin i november.

Kvotering som virkemiddel?

 

Kvotering er høyst omdiskutert i Norge og i RI sine medlemsorganisasjoner. Det er imidlertid ikke særlig godt kjennskap til hvordan dette faktisk fungerer i de land som praktiserer ulike former for slik kvotering.

Kom og hør erfaringer fra andre land i Europa, presentert av dr. Brigitte van Lierop. Hun har forsket på hvordan landene kan legge til rette for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid.

Dr. Brigitte van Lierop has been leading a 6th Framework Study in fifteen European countries to optimize strategies to integrate people with disabilities into work. From 2008 – 2012 she led a national program, funded by the Ministry of Social Affairs and Welfare, on increasing labour market chances for youngsters with a disability. Last year she supported the National Ministries in the practical application of becoming an Inclusive Workplace. Dr. van Lierop works as private researcher, consultant and trainer for large private companies and public service providers, she has an honourable position at Maastricht University.

Vi gjør oppmerksom på at van Lierops innlegg vil bli holdt på engelsk.

Program 29. mai 2018

Tid: 29. mai 2018 kl 10:00 – 15:30

Påmelding

Sted: NAVs lokaler i Økernveien 96. T bane 5, Vestli til Hasle stasjon.

Pris: Kr 750,- /kr 1000,- for medlemmer/ikke-medlemmer i RI Norge.

RI-Norges arrangementer

RI Norge arrangerer rehabiliteringskonferanse i Oslo Kongressenter 10. januar 2018.

Det er den planlagte konferansen i oktober 2017 som er flyttet.

Temaet for Vinterkonferansen 2018 er inkludering i arbeids- og samfunnsliv

 

Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker seg inn. Målet med delmål 2 i IA-avtalen er at flere med nedsatt funksjonsevne skal få muligheten til å jobbe. Men resultatene lar vente på seg. Tilskuddsordninger og regelverk skal bidra til at terskelen for å komme i arbeid senkes, men mange opplever paradokser i tilbudene, fordi det finnes ulike regelverk i utdanning-, helse- og arbeidsliv.

RI Norges Vinterkonferanse 2018 belyser dilemmaer og løsninger for økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Er tiltakene preget av helhetstenkning og ressursfokus, eller er skillelinjer mellom utdanning-, helse- og arbeidsliv hindringer for inkludering og deltakelse?

Vinterkonferansen vil peke på løsninger og hindrene for økt inkludering og deltakelse.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er politikere, ledere og ansatte som arbeider for å bistå mennesker inn i arbeidslivet, eller med å til å legge til rette for at flest mulig kan stå i jobb. Konferansen er videre aktuell for ledere og ansatte i skole og utdanning, for brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.

Program

Oppdatert-Program-RI-Vinterkonferanse-2018

Presentasjoner

Her ligger to av presentasjonene fra konferansen.

Inkludering av alle Tøssebro 2018 Ved Jan Tøssebro, dr. polit. og professor i sosialt arbeid, NTNU Trondheim.

Samhandlende velferdssystem Kvam 2018 Ved statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Christl Kvam.

Pris

Medlemmer i RI/ikke medlemmer i RI: kr 1000,-/kr 1500,-

Påmelding

Påmelding gjøres ved å klikke på denne lenken. Påmeldingsfristen er utvidet til 2. januar 2018.

RI-Norges arrangementer

Velkommen til høstkonferansen 11 oktober

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR REHABILITERING

Arrangeres i Kulturhuset, Youngsgt. 3, Oslo

Konferansen inneholder innslag om bl.a.:

 Statsbudsjettet for 2017 forventes å inneholde forslag til opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet, hva vil det bety for brukere og fagmiljøet?

I RI Norges arbeid med å fremme utviklingen av habilitering/rehabilitering, har vi på årets høstkonferanse hatt som mål å få en presentasjon av regjeringens lenge bebudede opptrappingsplan for rehabilitering samt å få noen umiddelbare reaksjoner fra både politikere, fagmiljøet og brukere på om de mener opptrappingsplanen svarer til behovet. Statssekretær Lisbeth Normann kommer og redegjør for regjeringens forslag.

Ny forskning om effekt av rehabilitering presenteres på RIs høstkonferanse

Høstkonferansen starter med et spennende innlegg fra Oddvar Førland, forsker v/Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskolen i Bergen. Han vil redegjøre for ny forskning fra Norge, bl.a. om hvilke effekt rehabilitering har og hvilke erfaringer kommuner har gjort etter innføring av hverdagsrehabilitering. Han vil også presentere siste nytt fra internasjonal forskning.

Hvordan svarer opptrappingsplanen til brukernes og kommunenes behov?

I konferansen deltar både politikere fra opposisjon og posisjon, representanter for kommunene og brukerorganisasjoner og fagorganisasjoner og bidrar til en spennende debatt!

Velkommen til en spennende konferanse!

Konferanseavgift for medlemmer av RI Norge: kr. 800
For ikke‐medlemmer: kr. 1000

Deltakeravgiften betales til vår konto 1607 80 01333.
 
Påmelding skjer ved å klikke på knappen påmelding og registrere påmeldingen der!
Påmeldingsfrist: 5. oktober. Program (pdf)

Arbeid som mål og middel!

Velkommen til vår høstkonferanse med tema Arbeid som mål og middel!

I RI Norges arbeid med å fremme utviklingen av habilitering/rehabilitering, har vi på årets høstkonferanse hatt som mål å få debatt mellom sentrale aktører om hvordan vi best kan øke arbeidslivdeltakelsen. Vi har derfor samlet sentrale aktører fra både fagmiljøene, brukerorganisasjoner og fra de styrende politiske organer.

I konferansen reiser vi spørsmålet om Norge har en for sterk grad av silotenkning i valg av tiltak når samfunnet forsøker å få folk ut av en trygdetilværelse over til å bli arbeidstakere?

Det er i dag mange aktører som arbeider med å få integrert personer som av ulike årsaker er utestengt fra arbeidslivet; NAV, spesialisthelsetjenesten, private rehabiliteringsinstitusjoner, attføringsbedrifter og kommunehelsetjenesten – og spørsmålet er om vi i dag har en hensiktsmessig organisering?

I konferansen ønsker vi også å formidle hva vi faktisk har av kunnskaper på området arbeidsrettet rehabilitering og i konferansen presenteres også konkrete prosjekter som kan fortelle om gode resultater.

Konferansen har også en spennende paneldebatt hvor vi bl.a. har vært så heldige å få lederne av begge de viktigste komiteene på Stortinget, Arbeids- og sosialkomitéen og Helse og omsorgskomitéen i tillegg til representanter for brukerorganisasjonene.

Konferanseavgift for medlemmer av RI Norge: kr. 550
For ikke‐medlemmer: kr. 750

Deltakeravgiften forutsettes betalt innen 5. oktober 2015 til vår konto 1607 80 01333.
 
Påmelding skjer ved å klikke på knappen påmelding og registrere påmeldingen der!
Påmeldingsfrist: 5. oktober. Program (pdf)