Vedtekter

Vedtatt av Generalforsamlingen 06.06.01 med endringer vedtatt i juni 2010.

§ 1. Navn.
Organisasjonens navn er Rehabilitation International Norge.

§ 2. Formål. RI Norge er etablert for å bidra til å etablere nettverk mellom offentlige instanser, ulike forvaltningsnivåer, fagprofesjoner, fagforeninger, brukerorganisasjoner, tjenesteytere og andre interesserte som arbeider med habilitering og rehabilitering og funksjonshemmedes rettigheter nasjonalt og miljøer som driver denne virksomhet i andre land.

Organisasjonens formål er å fremme nasjonal og internasjonal utvikling innen fagområdet habilitering og rehabilitering og funksjonshemmedes rettigheter og tjenestetilbud overfor brukere ved:

 • å fremme kontakt mellom fagpersoner, faglige institusjoner, brukere og myndigheter
 • å gi innspill i politiske prosesser innen organisasjonens interesseområde
 • å arrangere møter med foredrag og diskusjoner
 • å arrangere kurs/seminarer/idedugnader mv.
 • å initiere undersøkelser, forskning og andre tiltak innen området
 • å samarbeide med andre organisasjoner med samme formål
 • å delta aktivt i Rehabilitation International Global og tilliggende organer

§ 3. Organisasjon.
RI Norge er Rehabilitation Internationals nasjonale ledd. Organisasjonen ledes av et styre, som også kan opprette arbeidsutvalg. Den høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen. Organisasjonen kan opprette lokale underavdelinger. Organisasjonen er tilsluttet RI-Norden og RI Europa.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av den/de som styret til enhver tid utpeker.

§ 4. Medlemskap.
Medlemmer kan være: Brukerorganisasjoner, habiliterings- rehabiliteringsinstitusjoner, fagprofesjoner, fagforeninger, sentrale/lokale myndigheter og andre relevante miljøer som er engasjert i (re)habilitering. Personlige medlemmer. Personer som i sitt daglige virke arbeider med eller er tilknyttet feltet habilitering/rehabilitering.

§ 5. Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni. Innkalling til generalforsamling skjer med seks ukers varsel. Generalforsamlingen kan bare treffe avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallingen, eller i egen meddelelse til medlemmene innen 14 dager før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt til styret senest fire uker før møtet.

På ordinær generalforsamling behandles:

 • Årsberetning
 • Regnskap og revisors beretning
 • Budsjett
 • Generalforsamlingen velger et styre som består av leder og åtte medlemmer. Styret velger selv nestleder og RI’s nasjonal sekretær. Funksjonen som RI’s nasjonal sekretær skal innehas av styrets leder eller nestleder. Styremedlemmene velges for to år. Valgene gjennomføres slik at fire og fem av styrets medlemmer velges hvert år.
 • Dersom et styremedlem trekker seg eller velges til annet tillitsverv, velger generalforsamlingen nytt medlem for resten av funksjonstiden
 • Generalforsamlingen velger valgkomité på tre medlemmer, revisor, representanter til RIs hovedorganisasjon og kommisjoner.
 • Fastsettelse av årskontingent/driftstilskudd
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen eller i egne meddelelser.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret når halvparten av styrets medlemmer krever det, eller når minst halvparten av medlemmer krever dette. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes innen 14 dager etter at rettmessig krav er kommet styret i hende.

§ 6. Stemmerett.
I generalforsamlingen har medlemmene og gruppen av personlige medlemmer en stemme hver.

§ 7. Styre.
Styret leder organisasjonens virksomhet, forbereder generalforsamling og medlemsmøter mv. Styret avgjør søknad om medlemskap i RI Norge.

Styret er beslutningsdyktig, når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er tilstede.

§ 8. Samvirke med Rehabilitation Internationals hovedorganisasjon.
Styrets leder og/eller den styret velger fungerer som RIs nasjonale sekretær forestår den løpende kontakten med RI internasjonal. Faglige spørsmål kanaliseres til rette kommisjonsrepresentant. Prinsipielle spørsmål ivaretas av styret, eventuelt generalforsamlingen.

§ 9. Vedtektsendringer.
Vedtektsendring kan bare gjøres av generalforsamlingen. For vedtektsendring kreves 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer.

§ 10. Oppløsning.
Forslag om oppløsning behandles på samme måte som bestemt for vedtektsendring. For endelig vedtak om oppløsning kreves samme flertall som for vedtektsendring vedtatt på to påfølgende generalforsamlinger. Avstemningen skjer skriftlig. Ved oppløsning avgjør generalforsamlingen hvordan eksisterende kapital disponeres.