Velkommen til RI Norge

Rehabilitation International (RI) er en verdensomspennende nettverksorganisasjon, med nasjonale ledd i ca 100 land, som arbeider for å forbedre livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Bli medlem i RI Norge! Vervebrosjyre 2023

RI Norges idègrunnlag

RI Norge bygger sitt arbeid på ideen om at alle mennesker skal ha muligheter til personlig utvikling og full deltakelse i samfunnet.

Et samfunn for alle vil være et mål også innenfor det habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet RI Norge utfører. Av RI Norges vedtekter fremgår det at vi skal være ”et forum for habilitering og rehabilitering”. For å ivareta denne oppgaven vil det være viktig for RI Norge å arbeide ut fra forutsetningen om at RI Norge skal være et organisatorisk nettverk.

Organisasjonens oppgaver vil være å bringe nettverkets medlemmer sammen for diskusjon av sentrale problemstillinger innenfor vårt virkeområde. Gjennom slike diskusjoner vil vi kunne sikre at medlemmene får tilgang til informasjon om viktige utviklingstrekk på vårt område på et så tidlig tidspunkt i prosessen at vi kan være aktører før standpunkter har blitt låst.

Organisasjonen kan også selv ta initiativ til at viktige saker blir satt på den politiske dagsorden ved å invitere til møter og ved å stimulere til at medlemmene viderefører debattene i egne organisasjoner. Organisasjonen vil kunne påta seg rollen som ivaretaker av helheten på området da man gjennom sin medlemsmasse har tilgang til alle de områder og arenaer som til sammen utgjør en helhet.

Da RI Norge også har gode kontakter gjennom sitt internasjonale arbeid er det viktig at organisasjonen videreformidler de diskusjoner som går internasjonalt til det nasjonale plan, slik at medlemmene kan bringe nye tanker fra utlandet med seg hjem i egen organisasjon. Like viktig er det at RIs medlemmer deltar på den internasjonale arena for eksempel ved ulike internasjonale kongresser.

For at RI Norge skal kunne oppnå sine mål i samsvar med sin visjon, vil det også være nødvendig å tenke gjennom hva slags medlemsmasse organisasjonen bør bestå av. Vår konklusjon er at det viktigste er at medlemmene kan bidra innad i nettverket og har et ståsted hvor debatter og ideer kan bringes videre. Rekrutteringen bør derfor konsentreres rundt de aktive miljøer som er bidragsytere i debatten og de som sitter nær til der beslutninger tas.

Visjon for RI Norge

RI Norge skal ha en hånd på rattet og en fot på gassen for et inkluderende samfunn.

Vi vil med denne visjonen synliggjøre at organisasjonen ønsker å være med på og sørge for at utviklingen på vårt politikkområde går i riktig retning. Vi ønsker å påvirke situasjonen ved å ha en hånd på rattet.

Det er imidlertid ikke nok å styre utviklingen i riktig retning, det er også viktig at utviklingen har en riktig hastighet. Ofte har veien fra idé til aksjon vært alt for lang innenfor vårt felt og det er derfor viktig at organisasjonen, ved hjelp av sine medlemmer, gjør sitt for at de ulike prosesser går så fort som ønskelig.

Ved å benytte termen ”inkluderende samfunn” vil vi også synliggjøre at organisasjonen støtter idéen om ”universell utforming” slik begrepet nå benyttes nasjonalt og internasjonalt. RI Norge arbeider også aktivt med ratifikasjon og implementering av FN-konvensjonen.

Hovedmål

RI Norge skal være den viktigste organisasjonen for påvirkning av utviklingen på rehabiliteringsområdet.

Dette målet er meget ambisiøst, men realistisk, da det i dag ikke eksisterer noen annen møteplass hvor alle de ulike aktørene kan møtes for å diskutere ulike problemstillinger på feltet. På RI Norges arena kan representanter fra ulike fagmiljøer, profesjoner, offentlige etater og brukerorganisasjoner møtes, og gjennom debatter og utvekslinger av synspunkter være med på å legge grunnlaget for en ønsket utvikling på området.

For å nå vårt hovedmål vil det særlig være nødvendig å aktivisere medlemmenes interesse for å arbeide gjennom RI, og det vil også være nødvendig å arbeide med nyrekruttering av medlemmer innenfor de områder vi har størst behov for å supplere kompetanse.

Rehabilitation International Norge (RI Norge) har virket siden starten av 1960-tallet. Medlemsmassen består av funksjonshemmedes organisasjoner, fagforeninger, profesjonsorganisasjoner, sentrale/ lokale myndigheter, institusjoner og enkeltmedlemmer.

Tidligere leder i RI Norge, Jan Monsbakken, tiltrådte som president i verdensorganisasjonen RI Global i oktober 2012. Han vil inneha dette vervet frem til 2016, før han skal virke to år som past-president fra 2016-2018. Monsbakken er i tillegg nestleder i RI Europas styre.

RIs internasjonale kommisjoner er også besatt med norske medlemmer (Medical Commission, Commission on Work and Employment, Social Commission, Commission on Education, International Commission on Technology and Accessibility, Commission on Recreation, Leisure and Physical Activities, Commission on Organization and Administration).